Zadružni savez Srbije

asocijacija zemljoradničkih zadruga

Saradnja sa zadrugama, pokrajinskim i okružnim savezima

Saradnja sa preduzećima iz agroindustrijske proizvodnje

Saradnja sa savezima drugih oblika zadrugarstva

Saradnja sa državnim organima i organizacijama

Foto - Produkcija: Suprenatural
Delatnost Zadružnog saveza Srbije
Zadružni savez Srbije obavlja svoju delatnost u skladu sa zakonom i normativnim aktima

Pomoć pri osnivanju zadruga

Zadružni savez Srbije pruža stručnu i drugu pomoć pri osnivanju zadruga i u toku njihovog rada – po potrebi izrada normativnih akata i prateće dokumentacije za registrovanje kod APR.

Zastupanje interese zadruga

Zastupanje interesa zadruga, pokrajinskih i okružnih saveza pred državnim organima i organizacijama i štiti od monopola prerađivačke industrije koja koristi sirovine iz poljoprivrede.

Finansijska konsolidacija

Pomoć zadrugama u povezivanju i radu sa finansijskim organizacijama. Analiza poslovanje zemljoradničkih zadruga, pomaže im u materijalnoj i finansijskoj konsolidaciji.

Ekonomske mere

Učestvovanje pri donošenju mera ekonomske i agrarne politike, procena njihovog dejstvo na kretanja u agroindustrijskoj proizvodnji i odraz na rad zadruga i razvoj zadrugarstva.

Funkcija zadruga

Stvaranje zajedničkih poslovnih funkcija zadruga, organizuje i pomaže osnivanje zadružnih preduzeća radi vršenja prometnih funkcija, banaka, štedno-kreditnih službi i dr, u skladu sa zakonom

Saradnja u obrazovanju

Saradnja sa nastavno-obrazovnim institucijama pri koncipiranju nastavnih planova i programa u obrazovanju kadrova određenih nivoa i profila za potrebe agroindustrijske proizvodnje i zadrugarstva.

Zadružni savez Srbije
Zadružni savez Srbije
Zadružni savez Srbije
Zadružni savez Srbije
Novosti
Zadružni savez Srbije

Zadružni savez Srbije obeležava 125 godina postojanja

Zadružni savez Srbije je asocijacija zemljoradničkih i zanatskih zadruga i osnovan je davne 1895. godine, samo godinu dana posle osnivanja prvih zadruga u Srbij...

Unapređenje najvažnijih i primenljivih znanja zadruga za preradu voća i povrća u Srbiji,

Zadružni savez Srbije posvećen je i unapređenju znanja zadruga za preradu voća i povrća, uzimajući u obzir njihov potencijal za dodatno poboljšanje proizvod...

Projekat nacionalnog zadružnog informacionog sistema

Od 2005. godine, u aktima međunarodnih organizacija (ICA – Međunarodni zadružni savez i ILO – Međunarodna organizacija rada) pri Ujedinjenim nacijama, posebno s...

KREDITI ZA LIKVIDNOST COVID – 19 TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I PUTNIČKI SAOBRAĆAJ

U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima ...

Tridesetih godina prošlog veka, sićevački zadrugari su na svom zadružnom domu, ispisali geslo koje je i danas aktuelno, a glasi:
"Udruživanje je zakon života na kome se temelji svekoliki napredak"