Zadružni savez Srbije

asocijacija zemljoradničkih zadruga

Saradnja sa zadrugama, pokrajinskim i okružnim savezima

Saradnja sa preduzećima iz agroindustrijske proizvodnje

Saradnja sa savezima drugih oblika zadrugarstva

Saradnja sa državnim organima i organizacijama

Foto - Produkcija: Suprenatural
Delatnost Zadružnog saveza Srbije
Zadružni savez Srbije obavlja svoju delatnost u skladu sa zakonom i normativnim aktima

Pomoć pri osnivanju zadruga

Zadružni savez Srbije pruža stručnu i drugu pomoć pri osnivanju zadruga i u toku njihovog rada – po potrebi izrada normativnih akata i prateće dokumentacije za registrovanje kod APR.

Zastupanje interese zadruga

Zastupanje interesa zadruga, pokrajinskih i okružnih saveza pred državnim organima i organizacijama i štiti od monopola prerađivačke industrije koja koristi sirovine iz poljoprivrede.

Finansijska konsolidacija

Pomoć zadrugama u povezivanju i radu sa finansijskim organizacijama. Analiza poslovanje zemljoradničkih zadruga, pomaže im u materijalnoj i finansijskoj konsolidaciji.

Ekonomske mere

Učestvovanje pri donošenju mera ekonomske i agrarne politike, procena njihovog dejstvo na kretanja u agroindustrijskoj proizvodnji i odraz na rad zadruga i razvoj zadrugarstva.

Funkcija zadruga

Stvaranje zajedničkih poslovnih funkcija zadruga, organizuje i pomaže osnivanje zadružnih preduzeća radi vršenja prometnih funkcija, banaka, štedno-kreditnih službi i dr, u skladu sa zakonom

Saradnja u obrazovanju

Saradnja sa nastavno-obrazovnim institucijama pri koncipiranju nastavnih planova i programa u obrazovanju kadrova određenih nivoa i profila za potrebe agroindustrijske proizvodnje i zadrugarstva.

ZSS-eBrosura-2

Zajedno za zemlju

Zajedno za zemlju brošura je koncipirana sa idejom da približi rezultate i potencijale poljoprivrednog i prerađivačkog sektorau Srbiji i ulogu zadruga u njihovom efikasnijem ostvarenju. Nije zanemarljiv podatak, da je od ukupno 4.894 zadruga u Srbiji, aktivno 2.726, a u strukturi dominiraju poljoprivredne i prerađivačke.
Cilj je da se kroz informisanje stručne i opšte javnosti o njihovom delovanju ukaže na značaj zadruga i Zadružnog saveza Srbije za razvoj ne samo seoske, već i celokupne zajednice.
Izrada ove brošure omogućena je uz pomoć USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu.

Zadružni savez Srbije
Zadružni savez Srbije
Zadružni savez Srbije
Zadružni savez Srbije
Novosti
Zadružni savez Srbije

Zadružni savez Srbije obeležava 125 godina postojanja

Zadružni savez Srbije je asocijacija zemljoradničkih i zanatskih zadruga i osnovan je davne 1895. godine, samo godinu dana posle osnivanja prvih zadruga u Srbij...

Unapređenje najvažnijih i primenljivih znanja zadruga za preradu voća i povrća u Srbiji,

Zadružni savez Srbije posvećen je i unapređenju znanja zadruga za preradu voća i povrća, uzimajući u obzir njihov potencijal za dodatno poboljšanje proizvod...

Projekat nacionalnog zadružnog informacionog sistema

Od 2005. godine, u aktima međunarodnih organizacija (ICA – Međunarodni zadružni savez i ILO – Međunarodna organizacija rada) pri Ujedinjenim nacijama, posebno s...

KREDITI ZA LIKVIDNOST COVID – 19 TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I PUTNIČKI SAOBRAĆAJ

U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima ...

Tridesetih godina prošlog veka, sićevački zadrugari su na svom zadružnom domu, ispisali geslo koje je i danas aktuelno, a glasi:
"Udruživanje je zakon života na kome se temelji svekoliki napredak"