Zadružni savez Srbije

asocijacija zemljoradničkih zadruga

Saradnja sa zadrugama, pokrajinskim i okružnim savezima

Saradnja sa preduzećima iz agroindustrijske proizvodnje

Saradnja sa savezima drugih oblika zadrugarstva

Saradnja sa državnim organima i organizacijama

Foto - Produkcija: Suprenatural
Delatnost Zadružnog saveza Srbije
Zadružni savez Srbije obavlja svoju delatnost u skladu sa zakonom i normativnim aktima

Pomoć pri osnivanju zadruga

Zadružni savez Srbije pruža stručnu i drugu pomoć pri osnivanju zadruga i u toku njihovog rada – po potrebi izrada normativnih akata i prateće dokumentacije za registrovanje kod APR.

Zastupanje interese zadruga

Zastupanje interesa zadruga, pokrajinskih i okružnih saveza pred državnim organima i organizacijama i štiti od monopola prerađivačke industrije koja koristi sirovine iz poljoprivrede.

Finansijska konsolidacija

Pomoć zadrugama u povezivanju i radu sa finansijskim organizacijama. Analiza poslovanje zemljoradničkih zadruga, pomaže im u materijalnoj i finansijskoj konsolidaciji.

Ekonomske mere

Učestvovanje pri donošenju mera ekonomske i agrarne politike, procena njihovog dejstvo na kretanja u agroindustrijskoj proizvodnji i odraz na rad zadruga i razvoj zadrugarstva.

Funkcija zadruga

Stvaranje zajedničkih poslovnih funkcija zadruga, organizuje i pomaže osnivanje zadružnih preduzeća radi vršenja prometnih funkcija, banaka, štedno-kreditnih službi i dr, u skladu sa zakonom

Saradnja u obrazovanju

Saradnja sa nastavno-obrazovnim institucijama pri koncipiranju nastavnih planova i programa u obrazovanju kadrova određenih nivoa i profila za potrebe agroindustrijske proizvodnje i zadrugarstva.

ZSS-eBrosura-2

Zajedno za zemlju

Zajedno za zemlju brošura je koncipirana sa idejom da približi rezultate i potencijale poljoprivrednog i prerađivačkog sektorau Srbiji i ulogu zadruga u njihovom efikasnijem ostvarenju. Nije zanemarljiv podatak, da je od ukupno 4.894 zadruga u Srbiji, aktivno 2.726, a u strukturi dominiraju poljoprivredne i prerađivačke.
Cilj je da se kroz informisanje stručne i opšte javnosti o njihovom delovanju ukaže na značaj zadruga i Zadružnog saveza Srbije za razvoj ne samo seoske, već i celokupne zajednice.
Izrada ove brošure omogućena je uz pomoć USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu.

Zadružni savez Srbije
Zadružni savez Srbije
Zadružni savez Srbije
Zadružni savez Srbije
Novosti

Obaveštenje za zadruge

Za potrebe ostvarenja zajedničkih ciljeva na unapređenju zakonitosti u zadrugarstvu u 2022. godini,revizorski savezi uz podršku Ministarstva privrede planiraju ...

Sastanak predstavnika zadružnih saveza i Ministarstva privrede Srbije

U Zadružnom savezu Srbije u Beogradu, održan je sastanak predsednika Nikole Mihailovića sa predsednicom Zadružnog saveza Vojvodine mr Jelenom Nestorov, predsedn...

Zadrugarstvo na teritoriji grada Smedereva

  Kristina Antić (rođena 21.09.1991.) u Smederevu. Završila Poljoprivredni fakultet u Beogradu smer agroekonomija, master studije menadžment u agrobiznisu i ...

Tridesetih godina prošlog veka, sićevački zadrugari su na svom zadružnom domu, ispisali geslo koje je i danas aktuelno, a glasi:
"Udruživanje je zakon života na kome se temelji svekoliki napredak"