Čime se bavimo?

 • Zadružni savez Srbije pruža stručnu i drugu pomoć pri osnivanju zadruga i u toku njihovog rada – po potrebi izrada normativnih akata i prateće dokumentacije za registrovanje kod APR
 • Zastupa interese zadruga, pokrajinskih i okružnih saveza pred državnim organima i organizacijama Republike Srbije preko svojih organa upravljanja i ovlašćenih predstavnika
 • Učestvuje u pripremi i pri donošenju zakona i drugih akata iz domena agroindustrijske proizvodnje i zadrugarstva, posebno zemljoradničkog, uz saradnju i učešće pokrajinskih i okružnih saveza
 • Angažuje se pri donošenju mera ekonomske i agrarne politike, ocenjuje njihovo dejstvo na kretanja u agroindustrijskoj proizvodnji i odraz na rad zadruga i razvoj zadrugarstva. Prati monetarna kretanja, kretanje cena, analizira investicionu i kreditnu politiku, poreski sistem u saradnji i uz uvažavanje mišljenja i predloga pokrajinskih i okružnih saveza vezane za određene robne proizvodnje
 • U okviru svojih ingerencija štiti interese zadruga od monopola prerađivačke industrije koja koristi sirovine iz poljoprivrede
 • Pomaže zadrugama u povezivanju i radu sa finansijskim organizacijama
 • Analizira poslovanje zemljoradničkih zadruga, pomaže im u materijalnoj i finansijskoj konsolidaciji
 • Odlučuje o raspolaganju imovinom koja ostaje posle prestanka rada osnivača
 • Bavi se izučavanjem organizacionih pitanja i društveno-ekonomskim odnosima u zadrugama
 • Stara se o ostvarivanju zajedničkih poslovnih funkcija zadruga, organizuje i pomaže osnivanje zadružnih preduzeća radi vršenja prometnih funkcija, banaka, štedno-kreditnih službi i dr, u skladu sa zakonom
 • Organizuje takmičenje zadruga i zadrugara u postizanju visokih prinosa u poljoprivrednoj proizvodnji
 • Sarađuje sa nastavno-obrazovnim institucijama i daje sugestije pri koncipiranju nastavnih planova i programa u obrazovanju kadrova određenih nivoa i profila za potrebe agroindustrijske proizvodnje i zadrugarstva
 • Organizuje simpozijume, savetovanja, seminare na kojima se raspravlja o značajnim pitanjima iz oblasti poljoprivrede i zadrugarstva
 • Organizuje svake četvrte godine Kongres zadrugara
 • Organizuje izdavačku i marketinšku delatnost o zadrugarstvu
 • U saradnji sa zadrugama, organizuje sajmove, izložbe i druge manifestacija na kojima se prezentiraju dostignuća zadrugara, zemljoradnika i zadruga
 • Dodeljuje zadružna priznanja, povelje i plakete, zaslužnim zadrugarima, zadrugama, zadružnim poslenicima
 • Obavlja i druge poslove od interesa i značaja za svoje članice.
 • Navedene poslove, kao i ostale tekuće aktivnosti, Zadružni savez Srbije obavlja neposredno sa članovima ili preko organa i tela zadružnih saveza, učešća u raznim vidovima saradnje sa organizacijama u poljoprivredi i državnim organima i institucijama.

zss

Deli ovaj članak