Revizija

Obavljanje zadružne revizije regulisano je Zakonom o zadrugama („Službeni list SRJ“, br.41/96, 12/98 i 34/06), Opštim pravilima Zadružnog saveza Jugoslavije („Službeni list SRJ“, broj 25/98), Pravilima o zadružnoj reviziji Zadružnog saveza Jugoslavije(„Službeni list SRJ“, br. 26/98 i 28/98) i članom 56. Zakona o izmenama Zakona, kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje („Službeni glasnik RS“, broj 101/05).

Zadružna revizija je obavezna za sve zadruge i može biti redovna i vanredna.

Redovna zadružna revizija obavlja se svake druge godine, prema programu koji utvrđuje revizijski savez.

Vanredna zadružna revizija obavlja se po potrebi i to na osnovu odluke organa zadruge, na zahtev zadružnog saveza, nadležnih državnih organa, određenog broja zadrugara utvrđenog zadružnim pravilima ili poverilaca zadruge.

Zakonom o zadrugama i Pravilima o zadružnoj reviziji definisani su:

● Predmet i zadaci revizije;

● Uslovi koje mora ispunjavati zadružni savez i revizor koji obavlja zadružnu reviziju;

● Postupak vršenja revizija;

● Sadržaj izveštaja o obavljenoj reviziji i postupak po izveštaju;

● Obaveze zadruge i revizora, i

● Troškovi revizije.

Naknada neposrednih troškova obavljanja zadružne revizije iznosi 8.496,00 dinara u koji iznos je uračunat PDV.

Opšta pravila Zadružnog saveza

Jugoslavije

Pravila su objavljena u „Službenom listu SRJ“, br. 25/98.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilima utvrđuje se primena zadružnih principa: dobrovoljnosti, solidarnosti, demokratičnosti, ekonomskog učešća, jednakog prava upravljanja, samostalnosti, zadružnog obrazovanja i međuzadružne saradnje, kao i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje zemljoradničkih zadruga.

Član 2.

Ova pravila i opšti akti za njihovo izvršavanje odnose se na sve zemljoradničke zadruge (u daljem tekstu: zadruga) i njihove saveze.

Ova pravila i opšti akti za njihovo izvršavanje shodno se primenjuju na druge vrste zadruga, osim na omladinske i studentske i stambene zadruge i njihove saveze.

Član 3.

Radi zaštite zakonitosti, tradicije, ugleda i interesa zadrugarstva, zadružni savez koji vrši zadružnu reviziju (u daljem tekstu: revizijski savez) ima pravo i obavezu da preduzme odgovarajuće mere, uključujući i podnošenje zahteva za pokretanje postupka likvidacije, brisanja iz sudskog registra, uskraćivanje poreskih olakšica i preduzimanje drugih mera od strane nadležnih inspekcijskih i drugih organa, ako zadruga u postupku zadružne revizije ne otkloni utvrđene nepravilnosti u osnivanju i poslovanju.

Član 4.

Zadruga se osniva i posluje sa udelima zadrugara, stečenom i nasleđenom zadružnom imovinom, kao i drugim prihodima koje zadruga stiče svojim poslovanjem.

Za poslovanje i rad zadruga mogu se koristiti sredstva domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica, koja mogu biti predmet zajedničkih ulaganja, što se uređuje ugovorom zadruge i ulagača.

Udeo zadrugara uplaćuje se prilikom osnivanja ili pristupanja u zadrugu a u jednakom fiksnom iznosu ili u nenovčanim sredstvima (zemljište, pokretna i nepokretna imovina, hartije od vrednosti i drugo).

Bliži uslovi u vezi sa visinom, rokom i načinom uplate udela utvrđuju se opštim aktom zadruge na osnovu kriterijuma utvrđenih ovim pravilima i drugim opštim aktima Zadružnog saveza Jugoslavije (u daljem tekstu: Savez).

Član 5.

Radi ostvarivanja socijalne funkcije zadruge Savez predlaže nadležnim organima donošenje propisa i mera kojima se utvrđuju olakšice i druge pogodnosti za rad zadruga i zadrugara.

Zadruga može koristiti olakšice i druge pogodnosti u poslovanju, utvrđene zakonom i drugim propisima, ako posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama (u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilima.

II. ZADRUŽNI PRINCIPI

Član 6.

Princip dobrovoljnosti zasniva se na slobodno izraženoj volji pri osnivanju, pristupanju i istupanju iz zadruge.

Princip dobrovoljnosti podrazumeva i dobrovoljno preuzimanje prava i obaveza.

Princip dobrovoljnosti ne odnosi se na propisane i preuzete obaveze zadruge i zadrugara.

Član 7.

Princip solidarnosti zasniva se na načelu uzajamnosti i samopomoći, kao tradicionalnim vrednostima zadrugarstva.

Zadruga se naročito pridržava principa solidarnosti prilikom korišćenja zadružnih fondova, kao i u slučajevima povrede na radu, teže bolesti, nesreće u domaćinstvu, porodici i sl.

Član 8.

Princip demokratičnosti zasniva se na tome da sva lica koja ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom, ovim pravilima i pravilima zadruge, mogu pod istim uslovima steći status zadrugara i imati ista prava, bez obzira na nacionalnu, versku, političku i polnu pripadnost.

Zadruge su demokratske organizacije svojih članova, koji aktivno učestvuju u utvrđivanju odnosa u zadruzi i u donošenju i sprovođenju odluka.

Zadruga je dužna da obezbedi potpunu jednakost i ravnopravnost svojih zadrugara na demokratskim načelima.

Član 9.

Princip ekonomskog učešća zasniva se na obezbeđenju prava zadrugara da, na ravnopravnim osnovama, stiču dobit, odnosno višak prihoda nad rashodima za lične i zajedničke potrebe.

Zadruga stiče sredstva svojim poslovanjem i radom zadrugara.

Učešće zadrugara u raspodeli sredstava mora biti srazmerno njihovom doprinosu.

Član 10.

Princip jednakog prava upravljanja zasniva se na jednakom pravu glasa svih zadrugara u upravljanju zadrugom.

Princip jednakog prava upravljanja sprovodi se neposredno ili preko izabranih predstavnika u organima zadruge.

Član 11.

Princip samostalnosti zasniva se na zadružnoj autonomiji po kojoj su zadruge i zadružni savezi samostalne i nezavisne organizacije u odnosu na političke, verske i druge organizacije i organe.

Član 12.

Princip zadružnog obrazovanja zasniva se na obavezi zadruge da, u granicama mogućnosti i stvarnih potreba, vrši obrazovanje, stručno usavršavanje i informisanje zadrugara i zaposlenih u zadruzi, na osnovu jedinstvenog programa koji utvrđuje i sprovodi Savez.

Član 13.

Princip međuzadružne saradnje zasniva se na obavezi zadruge da sarađuje sa drugim zadrugama.

Savez koordinira međuzadružnu saradnju i sarađuje sa drugim zadružnim savezima u zemlji i inostranstvu.

III. PRIMENA ZADRUŽNIH PRINCIPA

1. Osnivanje i poslovanje zadruge

Član 14.

Zadruga se osniva da bi zadrugarima omogućila da svojim radom i sredstvima ostvare dopunska sredstva i za zadovoljenje socijalnih, kulturnih, obrazovnih i drugih ličnih i zajedničkih potreba.

Član 15.

Zadruga obezbeđuje zadrugarima odgovarajuću pravnu i socijalnu sigurnost za vreme radnog angažovanja.

Organizovanom proizvodnjom i radom preko zadruge, zadrugari obezbeđuju sredstva i veću sigurnost, viši standard, zadružnu solidarnost i sticanje znanja potrebnih za odgovarajuću proizvodnju.

Član 16.

Zadrugu mogu osnovati fizička lica, u skladu sa Zakonom.

Zadrugu ne mogu osnovati pravna lica.

Zadrugari koji su stekli status zadrugara kao osnivači zadruge i zadrugari koji su taj status stekli posle osnivanja zadruge imaju ista prava i obaveze.

Član 17.

Sredstva za osnivanje i početak rada zadruge obezbeđuju osnivači.

Na osnovu sredstava uloženih za osnivanje i početak rada zadruge ne mogu se sticati druga prava, osim prava na povraćaj valorizovanog udela.

Član 18.

Fizičko ili pravno lice ne može biti vlasnik zadruge.

Sredstva zadruge su u zadružnoj svojini.

Član 19.

Savez pruža informacije, stručnu i drugu pomoć pri osnivanju zadruge, radi osnivanja optimalnog broja zadruga, zaštite i razvoja zadrugarstva.

Član 20.

Zadruga obezbeđuje odgovarajuće materijalne, organizacione, prostorne, kadrovske i druge uslove radi postizanja veće produktivnosti u proizvodnji, prometu i preradi, doradi i povećanja standarda zadrugara u skladu sa ciljevima osnivanja zadruge i opštim aktom Saveza.

Član 21.

Zadruga je dužna da se upiše u zadružni registar koji vodi Savez.

Savez iz stava 1. ovog člana izdaje potvrdu da je zadruga upisana u zadružni registar.

Potvrdu o upisu u zadružni registar zadruga dostavlja organizaciji koja obavlja poslove platnog prometa uz zahtev za otvaranje žiro-računa.

Član 22.

Zadruga može obavljati poslove sa nezadrugarima i za nezadrugare, ako je to u interesu zadrugara, s tim da broj nezadrugara ne može biti veći od ukupnog broja zadrugara.

Poslovi iz stava 1. ovog člana nemaju karakter zajedničke proizvodnje u smislu propisa kojima se uređuju porezi i doprinosi.

2. Uslovi i način sticanja statusa zadrugara

Član 23.

Zadrugar može biti lice koje ispunjava uslove propisane za osnivanje te zadruge.

Član 24.

Uz zahtev za sticanje statusa zadrugara podnose se i dokazi o ispunjenju uslova.

Podaci o dokazima iz stava 1. ovog člana upisuju se u knjigu zadrugara.

Član 25.

Isto lice ne može biti istovremeno zadrugar u više opštih zadruga, osim kada je druga zadruga specijalizovana (žitarska, voćarska, vinogradska, stočarska, pčelarska, domaće radinosti i dr.) ako je to utvrđeno zadružnim pravilima i kolektivnim ugovorom.

Član 26.

Zadruga vodi urednu evidenciju o zadrugarima, koji čine:

1) zahtev za prijem;

2) odluka o prijemu;

3) pristupna prijava;

4) knjiga zadrugara;

5) podaci o isplati i drugi podaci o zadrugaru.

Oblik i sadržaj obrazaca za sticanja statusa zadrugara i način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana utvrđuje Savez.

Zadruga može unositi i druge podatke u evidenciju iz stava 1. ovog člana.

Član 27.

Suprotno je zadružnim principima i ovim pravilima:

1) uslovljavanje zadrugara članstvom u određenoj zadruzi;

2) preuzimanje zadrugara od strane druge zadruge bez njihove prethodne saglasnosti, odnosno nepoštovanje principa dobrovoljnosti i postupka za sticanje statusa zadrugara propisanog Zakonom, ovim pravilima i pravilima zadruge.

Član 28.

Lica koja su bila zaposlena u zadruzi ne mogu biti osnivači druge opšte ili specijalizovane zadruge, niti zasnivati radni odnos u drugoj opštoj i istoj specijalizovanoj zadruzi, u roku od godinu dana od dana prestanka statusa zaposlenog u toj zadruzi, osim u slučaju prestanka rada zadruge ili ako skupština zadruge drugačije ne odluči.

Član 29.

Pravilima zadruge utvrđuju se prava i obaveze zadrugara, u obimu koji ne može biti manji od obima prava i obaveza utvrđenih Zakonom i opštim aktom Saveza.

Prava i obaveze zadrugara ne mogu se prenositi na druga lica, osim u slučajevima utvrđenim Zakonom.

3. Predmet i način poslovanja (delatnost zadruge)

Član 30.

Predmet poslovanja (delatnost) zadruge jeste organizovanje proizvodnje na gazdinstvima zadrugara, proizvodnja, prerada i prodaja poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda, snabdevanje zadrugara reprodukcionim materijalom, energentima, sredstvima za proizvodnju, delovima za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu i drugom robom, vršenje prometa roba zadrugara i za zadrugare, organizovanje štedno-kreditnih poslova, kao i obavljanje drugih vrsta proizvodnje, prometa roba i vršenje usluga.

Zadruga može u određenoj meri pored ovih delatnosti da vrši i druge delatnosti, odnosno poslove koji služe delatnosti, a koji se uobičajeno vrše uz tu delatnost ili doprinose potpunijem iskorišćavanju kapaciteta i materijala koji se upotrebljavaju za vršenje delatnosti.

Član 31.

Zadruga posluje sa nezadrugarima u ime i za račun zadrugara, u svoje ime, a za račun zadrugara ili u svoje ime i za svoj račun.

Uslovi i način poslovanja zadruge sa zadrugarima i trećim licima uređuju se pravilima zadruge.

Član 32.

Zadrugari međusobne odnose regulišu pravilima zadruge.

Odnosi između zadruge i nezadrugara uređuju se ugovorom.

Izvršavanje obaveza zadruge prema zadrugarima u novcu ili robi uređuje se ugovorom.

4. Prihod zadruge

Član 33.

Sredstva ostvarena zajedničkom proizvodnjom zadrugara čine prihod zadruge.

Prihod zadruge čine i sredstva ostvarena u proizvodnji na zadružnoj ekonomiji, preradi, doradi i iz drugih delatnosti.

Sredstva iz st. 1. i 2. ovog člana sastoje se od:

1) sredstava koja se isplaćuju zadrugaru za proizvode koje je proizveo na svom gazdinstvu i sredstava iz poslovanja zadruge ostvarenih iz ostalih delatnosti;

2) sredstava za troškove poslovanja i druge zajedničke potrebe;

3) sredstava za plaćanje poreza, doprinosa i drugih obaveza.

Sredstva iz tač. 1. do 3. stav 3. ovog člana nemaju karakter ličnih primanja iz radnog odnosa niti karakter provizije, odnosno nadoknade za izvršene usluge na tržištu.

Član 34.

Godišnjim računom utvrđuju se stvarni troškovi i deo dobiti, odnosno višak prihoda nad rashodima koji se unosi u obavezni rezervni fond, a po potrebi i u druge fondove, u procentu utvrđenom zadružnim pravilima.

Član 35.

Sredstva ostvarena radom i poslovanjem zadruge su u zadružnoj svojini i ona se ne mogu pretvarati u druge oblike svojine.

5. Upravljanje zadrugom

Član 36.

Zadrugom upravljaju zadrugari na principu jedan zadrugar jedan glas.

U skupštinu i nadzorni odbor zadruge mogu biti izabrani samo zadrugari, a u upravni odbor i jedan zaposleni, ako zadruga ima više od 50 zaposlenih.

Ako skupštinu čine predstavnici zadrugara, njihov broj ne može biti manji od 21.

Upravni odbor ima najmanje pet članova.

Nadzorni odbor ima najmanje tri člana.

Direktor zadruge mora biti u stalnom radnom odnosu i bira se na pet godina sa mogućnošću ponovnog izbora.

Direktor ima ovlašćenje da potpisuje ugovore i vrši druge pravne radnje, kao i da zastupa zadrugu.

6. Zadružna saradnja

Član 37.

Zadruga je deo zadružnog sistema koji čini: zadrugar, zadruga i zadružni savez.

Svaki deo zadružnog sistema vodi računa o interesima sistema kao celine.

Zadrugar, pored ličnih interesa, vodi računa o interesu drugih zadrugara i zadruge.

Zadruga posluje u interesu zadrugara, uvažavajući interese drugih zadruga sa kojima osniva zadružni savez, na teritorijalnom principu, radi koordinacije i zadovoljavanja zajedničkih interesa na zadružnim principima i načelima poslovnog morala.

Član 38.

Suprotno je zadružnim principima, interesima zadrugarstva i ovim pravilima da se na području jedne teritorijalne jedinice osniva više od jednog zadružnog saveza.

Zadružni savez osnovan za određenu teritorijalnu jedinicu može, saglasno Zakonu i ovim pravilima, imati u svom nazivu oznaku te teritorijalne jedinice i predstavljati zadruge, samo ako u svom članstvu ima više od polovine zadruga registrovanih na teritoriji koja je naznačena u nazivu saveza.

Savezi osnovani na nižem nivou teritorijalnog organizovanja dužni su da sarađuju i usaglašavaju rad i delovanje sa savezom osnovanim na višem nivou teritorijalnog organizovanja, radi obezbeđenja jedinstvenog sistema predstavljanja, organizovanja, rada, stručnog i drugog informisanja svih zadruga.

Član 39.

Zadružni savez Jugoslavije povezuje, štiti i zastupa interese svih zemljoradničkih zadruga i drugih vrsta zadruga na koje se ova pravila shodno primenjuju, pred nadležnim državnim i drugim organima i vrši javna ovlašćenja utvrđena Zakonom, radi obezbeđenja jedinstva sistema zadrugarstva i jednakih uslova za rad i razvoj zemljoradničkih zadruga i drugih vrsta zadruga na koja se ova pravila shodno primenjuju.

Član 40.

Savez osnovan na višem nivou teritorijalnog organizovanja može, radi racionalnijeg i ekonomičnijeg poslovanja, obavljati stručne, informativne i druge poslove za saveze osnovane na nižem nivou teritorijalnog organizovanja.

Član 41.

Sredstva za rad Saveza obezbeđuju članice uplatom članarine.

Osnovicu za utvrđivanje članarine kojom članice obezbeđuju sredstva za rad Saveza čine ostvarene bruto zarade bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.

Članice Saveza plaćaju članarinu po stopi 0,60% od osnovice.

Članarina se uplaćuje na žiro-račun Saveza broj: 40806-603-2-14104, s pozivom na broj 05-740000, na dan uplate poreza i doprinosa na zarade.

Zadruge članice Saveza koje nemaju zaposlene, plaćaju članarinu u paušalnom iznosu u visini od 50% od prosečne mesečne neto zarade u privredi SRJ, važeći na dan uplate. Uplata se vrši odjednom za celu godinu.

Član 42.

Sredstva za obavljanje zadružne revizije i vršenje drugih javnih ovlašćenja od strane nadležnog saveza, obezbeđuju zadruge uplatom zadružnog doprinosa ili na drugi način, u skladu sa opštim aktom Saveza i jedinstvenom metodologijom, odnosno uputstvom.

Član 43.

Suprotan je zadružnim principima i ovim pravilima svaki oblik nelojalne konkurencije između zadrugara, zaposlenih u zadruzi, zadruga i saveza.

Član 44.

Zadrugari, zaposleni u zadrugama, zadruge i savezi dužni su da se u svom radu i međusobnim odnosima pridržavaju Zakona, ovih pravila i normi poslovnog morala, vodeći računa da se drugom ne nanese materijalna šteta, ne naruši lični i kolektivni ugled, te da se štiti i uvažava interes svih u sistemu zadrugarstva.

Član 45.

Nije u skladu sa zadružnim principima i ovim pravilima da zadrugari, zadruge i savezi vode sudske sporove i javnu polemiku sa svojim članovima ili međusobno, pre nego što iscrpe sve druge mogućnosti da nastali spor reše dogovorom, putem zadružne arbitraže, suda časti i zadružne revizije.

Član 46.

Zadrugari, zaposleni u zadruzi, zadruge i savezi, dužni su da, odgovorno i savesno, predstavljaju i štite interese zadrugara, zadruge, saveza i zadrugarstva u celini.

Član 47.

Zadruge i savezi su dužni da preduzmu odgovarajuće mere, radi sprečavanja pojava kojima se nanosi šteta i ugrožava ugled i interes zadrugarstva kao celine.

7. Zadružna arbitraža i Sud časti

Član 48.

Zadrugari, zadruge i savezi staraće se da ne dođe do međusobnih sporova.

Član 49.

Za rešavanje sporova u zadruzi i savezima može se organizovati arbitraža, a u Savezu – Sud časti.

Član 50.

Arbitraža u zadruzi rešava sporove između zadrugara i sporove između zadrugara i zadruge.

Arbitraža rešava sporove, ako je to predviđeno pravilima zadruge.

Sastav i organizacija arbitraže iz stava 1. ovog člana, način izbora i postupak u stvarima iz nadležnosti arbitraže, utvrđuje se opštim aktom zadruge.

Član 51.

Arbitraža u zadružnom savezu rešava:

1) sporove između zadrugara i zadruge, ako se spor nije mogao rešiti u zadruzi;

2) sporove između zadruga;

3) sporove između zadruge i saveza.

Arbitraža rešava sporove ako je to predviđeno pravilima saveza.

Nadležnost, sastav i organizacija arbitraže iz stava 1. ovog člana, način izbora i postupak iz nadležnosti arbitraže, utvrđuju se opštim aktom saveza.

Član 52.

Sud časti odlučuje o povredama odredbi ovih pravila, zadružnih principa, o nelojalnoj konkurenciji, o povredama moralnih normi poslovanja i o narušavanju interesa zadružnog sistema kao celine.

Sud časti odlučuje i o neizvršavanju obaveza prema Savezu. Nadležnost, sastav i organizacija Suda časti, način izbora i postupak u stvarima iz njegove nadležnosti, utvrđuju se opštim aktom Saveza.

Sud časti može izreći:

1) opomenu;

2) javnu opomenu;

3) opomenu pred podnošenje prijave za pokretanje postupka od strane nadležnog inspekcijskog ili drugog državnog organa;

4) isključenje iz Saveza.

8. Zadružni registar i zadružna statistika

Član 53.

Zadružni registar i zadružnu statistiku vodi Savez.

Član 54.

Sve zadruge i savezi obavezni su da, po metodologiji i rokovima koje utvrdi Savez, blagovremeno dostavljaju tačne i potpune podatke od značaja za vođenje zadružnog registra i zadružne statistike.

Podaci koje zadruga označi poslovnom tajnom, ne mogu se davati trećim licima bez saglasnosti zadruge.

9. Zadružna revizija

Član 55.

Zadružni savez Jugoslavije obezbeđuje obavljanje zadružne revizije na način utvrđen Zakonom i pravilima o zadružnoj reviziji.

Zadružna revizija je obavezna za sve zadruge.

Član 56.

Zadruge i zadružni savezi su dužni da obezbede sredstva, podatke, dokumenta i druge uslove za vršenje zadružne revizije.

Član 57.

Revizijski savez je dužan da podnese prijavu nadležnom organu za pokretanje postupka ako, na osnovu izveštaja o zadružnoj reviziji, oceni da je učinjeno:

1) krivično delo;

2) privredni prestup;

3) prekršaj.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 58.

Predsednik Saveza stara se o sprovođenju ovih pravila i daje odgovarajuća uputstva i stručna mišljenja.

Član 59.

Postojeće zadruge su dužne da usaglase svoju organizaciju, poslovanje i opšte akte sa ovim pravilima.

Član 60.

Postojeće zadruge su dužne da potvrdu o upisu u zadružni registar dostave organizaciji koja obavlja poslove platnog prometa u roku od pet meseci od dana stupanja na snagu ovih pravila.

Član 61.

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SRJ“.

Pravila o zadružnoj reviziji Zadružnog

saveza Jugoslavije

Pravila su objavljena u „Službenom listu SRJ“, br. 26/98 i 28/98.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilima propisuju se uslovi koje moraju ispunjavati zadružni savezi i revizori koji obavljaju zadružnu reviziju, sadržina izveštaja o obavljenoj reviziji, kao i druga pitanja od značaja za zadružnu reviziju zemljoradničkih zadruga kao i drugih vrsta zadruga na koje se shodno primenjuju Opšta pravila Zadružnog saveza Jugoslavije.

Član 2.

Zadružna revizija (u daljem tekstu: revizija) obavezna je za sve zadruge iz člana 1. ovih pravila (u daljem tekstu: zadruga).

Ova pravila shodno se primenjuju i na saveze zadruga iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

Reviziju obavlja zadružni savez koji ispunjava uslove propisane ovim pravilima (u daljem tekstu: revizijski savez).

Zadružni savez Jugoslavije (u daljem tekstu: Savez) obezbeđuje obavljanje revizije, utvrđuje koji zadružni savez i koja lica ispunjavaju uslove propisane ovim pravilima za obavljanje revizije i vodi registar tih saveza i imenik revizora.

Član 4.

Revizija može biti redovna i vanredna.

Član 5.

Redovna revizija obavlja se svake druge godine prema programu koji utvrđuje revizijski savez. Programom se utvrđuje i redosled zadruga kod kojih će se obavljati redovna revizija.

Ako zadruga nije obuhvaćena programom iz stava 1. ovog člana zadruga je obavezna da podnese zahtev za obavljanje redovne revizije.

Član 6.

Vanredna revizija obavlja se po potrebi.

Zahtev za obavljanje vanredne revizije može podneti: nadležni organ zadruge, zadružni savez, nadležni državni organ, određen broj zadrugara utvrđen zadružnim pravilima i poverilac zadruge.

II. PREDMET I ZADACI REVIZIJE

Član 7.

Zadatak revizije je da stručno, objektivno, odgovorno i savesno ispita, proveri i utvrdi:

1) da li su osnivačka, opšta i druga akta, poslovna dokumentacija, organizovanje zadruge, kao i finansijsko i drugo poslovanje zadruge u skladu sa zadružnim principima. Zakonom o zadrugama (u daljem tekstu: Zakon), Opštim pravilima Zadružnog saveza Jugoslavije (u daljem tekstu: Opšta pravila) i drugim propisima;

2) izvršavanje obaveza utvrđenih Zakonom, Opštim pravilima i pravilima zadruge, prema zadrugarima, drugim zadrugama i Savezu;

3) odnos zaposlenih prema zadrugarima i vršenje prava i obaveza zadrugara i zaposlenih u zadruzi;

4) obim zadružne solidarnosti i zadružne saradnje;

5) obezbeđenje podataka i sredstava za obavljanje zadružne revizije i vođenje zadružnog registra i zadružne statistike;

6) i druge potrebne činjenice od značaja za rad i poslovanje zadruge.

Član 8.

Pored kontrolne funkcije, revizija ima zadatak da vrši i određenu preventivnu i instruktivnu funkciju u cilju zaštite interesa zadruga, zadrugara i unapređenje zadrugarstva.

III. USLOVI KOJE MORA ISPUNJAVATI ZADRUŽNI SAVEZ I REVIZOR KOJI OBAVLJA ZADRUŽNU REVIZIJU

Član 9.

Zadružnu reviziju može obavljati zadružni savez koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je registrovan kod nadležnog suda za obavljanje poslova iz čl. 70. i 71. Zakona;

2) da je osnovan, organizovan i da posluje u skladu sa Zakonom i Opštim pravilima;

3) da koristi odgovarajući poslovni prostor i druga sredstva i uslove za efikasno obavljanje revizije i vođenje zadružnog registra;

4) da ima odgovarajuće uslove za stručno obavljanje poslova i najmanje dva lica visoke stručne spreme u radnom odnosu koja će se baviti samo poslovima revizije.

Savez propisuje bliže uslove u pogledu tehničke i kadrovske osposobljenosti revizijskog Saveza.

Član 10.

Odluku koji zadružni savez ispunjava uslove iz člana 9. ovih pravila, donosi Skupština saveza.

Skupština Saveza donosi odluku o tome kada revizijski savez više ne ispunjava uslove propisane ovim pravilima.

Član 11.

Odluka iz člana 10. ovih pravila dostavlja se nadležnom saveznom organu koji vrši nadzor nad vršenjem javnih ovlašćenja zadružnih saveza.

Član 12.

U revizijskom pozivu postoje dva zvanja:

1) glavni revizor,

2) revizor.

Član 13.

Zvanje glavnog revizora i revizora (u daljem tekstu: revizor) može steći lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) da je jugoslovenski državljanin,

2) da ima visoku stručnu spremu (pravni, ekonomski ili poljoprivredni fakultet):

3) da ima najmanje tri godine radnog iskustva;

4) da je položio ispit za određeno zvanje revizora;

5) da poznaje propise iz oblasti zadrugarstva, kao i specifičnosti, tradicionalne vrednosti i principe zadrugarstva;

6) da nije osuđivano za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje revizije.

Član 14.

Revizor ima službenu legitimaciju.

Obrazac legitimacije iz stava 1. ovog člana utvrđuje revizijski savez.

Član 15.

Revizor može zasnovati radni odnos u revizijskom savezu ili biti angažovan po drugom osnovu, u skladu sa zakonom.

Član 16.

Revizor gubi zvanje ako prestane da ispunjava uslove iz člana 13. ovih pravila, kao i ako reviziju ne obavlja stručno, nepristrasno i savesno.

Član 17.

Sticanje i gubljenje zvanja revizora utvrđuje se posebnim aktom Saveza.

IV. POSTUPAK VRŠENJA REVIZIJE

Član 18.

Revizor radi po nalogu revizijskog saveza.

Nalog za obavljanje revizije sadrži i naznaku o kojoj vrsti revizije se radi.

Revizija se može obavljati u prostorijama zadruge, odnosno u prostorijama revizijskog saveza.

Pre početka obavljanja revizije, revizijski savez je dužan da obavesti zadrugu koja je podvrgnuta reviziji.

Član 19.

Revizor je dužan da se legitimiše da je ovlašćen da obavlja reviziju.

Revizor određuje koja dokumenta, podaci i uslovi za rad su mu potrebna za rad.

Revizor može da zahteva prisustvo i saradnju određenih lica za koja oceni da su mu potrebna za uspešno obavljanje revizije.

Član 20.

Zadruga je dužna da revizoru stavi na raspolaganje potrebne isprave i pruži informacije i objašnjenja koji su po oceni revizora neophodni za obavljanje revizije i sačinjavanje izveštaja o obavljenoj reviziji.

Član 21.

Ako zadruga odbije da primi revizora, ne obezbedi sredstva i druge uslove neophodne za obavljanje revizije ili na drugi način onemogući obavljanje revizije, revizor će o tome pismeno obavestiti revizijski savez.

Revizijski savez će upozoriti zadrugu koja odbije ili onemogući obavljanje revizije i naložiti joj da obezbedi uslove za obavljanje revizije u skladu sa Zakonom i ovim pravilima.

Član 22.

Ako zadruga ne postupi po upozorenju i nalogu revizijskog saveza, revizijski savez će o tome obavestiti nadležni savezni organ.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana revizijski savez može obavestiti i druge nadležne organe i podneti prijavu za pokretanje postupka.

Ako direktor ili drugo odgovorno lice u zadruzi onemogući ili ometa obavljanje revizije, revizijski savez može podneti zahtev nadležnom organu zadruge za pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti tih lica i preduzimanje odgovarajućih mera.

Član 23.

Revizija se može obaviti sa jednim ili više revizora.

Revizor može obavljati reviziju i uz prisustvo inspektora, veštaka i drugih lica, ako se za to ukaže potreba.

V. SADRŽAJ IZVEŠTAJA O OBAVLJENOJ REVIZIJI I POSTUPAK PO IZVEŠTAJU

Član 24.

Revizor je dužan da sačini pismeni izveštaju o obavljenoj reviziji (u daljem tekstu: izveštaj).

Član 25.

Izveštaj sadrži nalaze i ocenu revizora o pitanjima koja su predmet revizije, kao i obrazloženje date ocene.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži i:

1) opšte podatke o zadruzi koja je predmet revizije;

2) podatke o revizoru koji je obavio reviziju, licima koja su prisustvovala, vremenu i mestu vršenja revizije;

3) podatke o vrsti revizije;

4) podatke o predmetu revizije;

5) propise koje je revizor primenio;

6) dokumenta koja je revizor kontrolisao;

7) mere, uputstva i naloge koje je revizor davao u toku revizije;

8) nepravilnosti koje su otklonjene u toku revizije;

9) nepravilnosti koje treba otkloniti i rokove;

10) predlog mera koje treba da preduzme revizijski savez i rok za preduzimanje tih mera;

11) uputstva o postupku i pravnu pouku.

Član 26.

Revizor dostavlja izveštaj revizijskom savezu u roku od sedam dana od dana obavljanja revizije.

Izveštaj sa primedbama i uputstvima, revizijski savez dostavlja zadruzi koja je podvrgnuta reviziji, zadružnom savezu čiji je član, odnosno Savezu.

Član 27.

Zadruga je dužna da postupi po primedbama i uputstvima u roku utvrđenom u izveštaju.

Član 28.

Zadruga može revizijskom savezu dostaviti prigovor na izveštaj o obavljenoj reviziji u roku od 15 dana od dana prijema izveštaja.

Po prigovoru zadruge odlučuje revizijski savet.

Revizijski savet čine: predsednik skupštine saveza, predsednik Zadružnog saveza Jugoslavije i sekretar u Savezu koga imenuje upravni odbor Saveza.

Član 29.

Izveštaj postaje konačan po isteku roka za dostavljanje prigovora, odnosno danom kad zadruga primi odluku revizijskog saveza o odbijanju prigovora.

Član 30.

Direktor zadruge je dužan da izveštaj o reviziji sa primedbama i uputstvima stavi na dnevni red upravnog i nadzornog odbora zadruge.

Zapisnik sa sednice organa iz stava 1. ovog člana dostavlja se revizijskom savezu u roku od osam dana od dana održavanja sednice.

Član 31.

Zadruga je dužna, u roku od 60 dana od dana kada je izveštaj postao konačan, da obavesti revizijski savez i zadružni savez u koji je učlanjena, odnosno Savez, o svom postupanju po primedbama i uputstvima iz tog izveštaja.

Član 32.

Ako zadruga ne postupi po nalozima i ne otkloni nepravilnosti koje je utvrdila zadružna revizija, revizijski savez će o tome obavestiti nadležni državni organ i preduzeti druge mere utvrđene Zakonom i ovim pravilima.

Član 33.

Ako revizijski savez oceni, na osnovu izveštaja, da je učinjeno krivično delo, privredni prestup ili prekršaj, podneće prijavu nadležnom organu za pokretanje postupka.

Član 34.

Revizijski savez, u slučaju teže povrede zadružnih principa, Zakona i Opštih pravila, podnosi sudu koji vodi registar, prijavu za pokretanje postupka likvidacije zadruge i brisanja iz sudskog registra, ako oceni da su ispunjeni uslovi za likvidaciju zadruge.
Vidi:
Ispravka – SL SRJ, 28/98-2.

VI. OBAVEZE ZADRUGE I REVIZORA

Član 35.

Zadruga je dužna da obezbedi podatke, sredstva i druge uslove utvrđene zakonom, Opštim pravilima i ovim pravilima radi obavljanja zadružne revizije i vođenja zadružnog registra.

Član 36.

Direktor zadruge, odnosno lice koje on ovlasti, dužan je da daje istinita, tačna i potpuna obaveštenja o svemu što je potrebno da se revizija izvrši pravilno i efikasno.

Član 37.

Smatraće se da se zadruga nije podvrgla zadružnoj reviziji ako ne obezbedi sredstva za obavljanje revizije i rad revizora, ako ne pruži podatke i obezbedi dokumenta i druga sredstva i uslove za obavljanje revizije i vođenje zadružnog registra.

Član 38.

Revizor je dužan da reviziju obavlja stručno, nepristrasno i savesno.

VII. TROŠKOVI REVIZIJE

Član 39.

Troškove redovne revizije snosi zadruga u kojoj se vrši revizija.

Troškove vanredne revizije snosi zadruga, odnosno podnosilac zahteva, ako se utvrdi da takav zahtev nije bio opravdan, odnosno da nisu utvrđene nepravilnosti u radu zadruge.

Član 40.

Troškove za obavljanje revizije čine posredni i neposredni troškovi.

Posredni troškovi sastoje se od zajedničkih troškova za formiranje i kontinuiran rad revizijskog saveza kao stalne, stručno osposobljene, tehnički i organizaciono sposobne zadružne organizacije (poslovni prostor, oprema, stručni i administrativno-tehnički poslovi, vođenje registra, opšte i posebne statistike vezane za poslove revizije, praćenje izvršenja naloga, vođenje postupka po žalbama, stručna pomoć zadrugama pri otklanjanju nedostataka i sl.).

Neposredni troškovi sastoje se od troškova vezanih za izvršavanje konkretnih naloga za redovnu i vanrednu reviziju i obilazak zadruge (putni troškovi i sl.).

Član 41.

Participaciju u posrednim troškovima zadruge su dužne da uplaćuju kontinuirano, na način i u iznosu koji utvrdi revizijski savez.

Sredstva iz stava 1. ovog člana obezbeđuju zemljoradničke i druge zadruge na koje se shodno primenjuju Opšta pravila Zadružnog saveza Jugoslavije uplatom zadružnog doprinosa revizijskom savezu.

Član 42.

Neizvršavanje obaveza zadruge po osnovu obezbeđenja sredstava iz člana 40. odnosno neredovna uplata zadružnog doprinosa iz člana 41. ovih pravila, smatraće se da se zadruga nije podvrgla reviziji u smislu odredbi Zakona i ovih pravila.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Zadružni savez Jugoslavije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovih pravila može određenim licima priznati zvanje glavnog revizora i revizora bez polaganja propisanog ispita.

Zvanje glavnog revizora i revizora može se priznati licima koja imaju visoku stručnu spremu (pravni, ekonomski ili poljoprivredni fakultet), koja su osposobljena za obavljanje revizije po programu saveza i koja imaju najmanje šest godina radnog iskustva u zadrugarstvu.

Pored uslova iz stava 2. ovog člana lica kojima se prizna zvanje glavnog revizora i revizora moraju ispunjavati i uslove iz člana 13. tač. 1, 2, 5. i 6. ovih pravila.
 Vidi:
Ispravka – SL SRJ, 28/98-2.

Član 44.

Predsednik saveza stara se o sprovođenju ovih pravila i daje odgovarajuća uputstva i stručna mišljenja.

Član 45.

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SRJ“.

Ispravka Pravila o zadružnoj reviziji

Zadružnog saveza Jugoslavije

Ispravka je objavljena u „Službenom listu SRJ“, br. 28/98.

U članu 34. umesto reči: „zakona“ treba da stoji reč: „Zakona“.

U članu 43. stav 3. umesto reči: „tač. 1, 2, 3, 5. i 6.“ treba da stoje reči: „tač. 1, 2, 5. i 6.“.

Deli ovaj članak