Projekat nacionalnog zadružnog informacionog sistema

Od 2005. godine, u aktima međunarodnih organizacija (ICA – Međunarodni zadružni savez i ILO – Međunarodna organizacija rada) pri Ujedinjenim nacijama, posebno se insistira na uvođenju inforamcionih sistema, tzv. horizontalnih i vertikalnih. To praktično znači povezivanje zadružnih saveza sa zadrugama, a preko njih sa zemljoradničkim gazdinstvima, čime bi bilo omogućeno praćenje prozvodnje, uslova za tu proizvodnju, do krajnje realizacije proizvoda, s jedne strane, a sa druge bi to povezivanje išlo u pravcu Zadružnog saveza Srbije, a preko njega i Privredne komore Srbije, državnih i drugih subjekata relevantnih za zadrugarstvo i poljoprivredu (ministarstva, statistika, banke, naučne i stručne organizacije i institucije).

Obaveza i nužnost stvaranja informacionog sistema Zadružnog saveza Srbije proističe i iz praktične potrebe za uspešnim razvojem poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, ali je i posledica potrebe izgradnje integralnog sistema informisanja u privredi Srbije uopšte. Takođe, izgradnja informacionog sistema Zadružnog saveza Srbije, doprineće bržem i efikasnijem približavanju srpske poljoprivrede evropskim i svetskim tokovima, u skladu sa opštim intencijama naše države i zahtevima međunarodne zajednice, posebno kada su u pitanju zemlje u procesu tranzicije.

Zadružni savez Srbije, kao asocijacija zemljoradničkih zadruga, predstavlja složen sistem sa određenim brojem članica, od kojih svaka ima svoje specifične potrebe, ali postoji i niz opštih potreba, pre svega kada je informisanost i pravovremena informacija u pitanju, što pretstavlja zajednički imenilac kako njihovih interesa, tako i interesa zadružnih saveza, kao njihovih asocijacija.

Zadružni savez Srbije kao asocijacija udruženih i organizovanih zemljoradnika u zemljoradničke zadruge, u okviru svojih prava i dužnosti radi na:

  • unapređivanju poljoprivredne proizvodnje;
  • unapređivanju rada i poslovanja svojih članica
  • povećanju produktivnosti rada i dohotka
  • stvaranju uslova za obezbeđivanje i unapređivanje zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti zadrugara;
  • poboljšavanju uslova života zadrugara;
  • uspešnijem preobražaju poljoprivrede i sela;
  • donošenju i realizovanju biznis planova u cilju povećanja obima proizvodnje i njene konačne realizacije.

Osnovni cilj izgradnje informacionog sistema Zadružnog saveza Srbije, zasnovanog na primeni računarskih i komunikacionih sistema i tehnologija, proističe iz navedenih zadataka koje obavlja Zadružnog saveza Srbije. Takav informacioni sistem mora obezbediti adekvatno informisanje članica Zadružnog saveza Srbije, pre svega o podacima i događajima relevantnim za njihovo funkcionisanje, za donošenje optimalnih odluka i zaključaka na organima upravljanja i praćenje njihove realizacije. Takođe, stvaranjem informacionog sistema Zadružnog saveza Srbije potrebno je obezbediti i neophodne uslove za izgradnju integralnog informacionog sistema pokrajinskih i okružnih zadružnih saveza u Srbiji. Konačno, informacioni sistem Zadružnog saveza Srbije bi trebalo da obezbedi uslove za efikasniji rad stručne službe Zadružnog saveza Srbije.

Zadatak informacionog sistema Zadružnog saveza Srbije bio bi, pre svega, prikupljanje relevantnih podataka i prerađivanje tih podataka u određene informacije neophodne za operativne i stručne potrebe svih učesnika u zadružnom sistemu, a naročito članica Zadružnog saveza Srbije, njegovih organa upravljanja i stručnih tela (odbora, komisija). Ovakav informacioni sistem trebalo bi da omogući efikasniju saradnju među zadružnim savezima, na prvom mestu zbog brzine razmene informacija.

Zadružni savez Srbije, predstavlja specifičan oblik udruživanja u oblasti poljoprivrede i, shodno načinu organizovanosti (pokrajinski i okružni zadružni savezi), postoji ne samo potreba, nego i realna mogućnost za stvaranje adekvatnog zadružnog informacionog sistema na nivou države.

Deli ovaj članak