Stručna služba

Stručnu službu Zadružnog saveza Srbije čine:

Predsednik*
Sekretar*
Savetnici – sekretari radnih tela organa upravljanja
Tehnička služba

Nikola Mihailović, predsednik Zadružnog saveza Srbije

nikola@zss.co.rs

Rođen 18. maja 1972. godine u Beogradu. Osnovnu školu završio u Beogradu, kao i X beogradsku gimnaziju. Poljoprivredni fakultet je završio u Zemunu. Govori engleski jezik.
Živi u Zemunu.

U Zadružnom savezu Srbije zaposlen od 3.04.2001. godine, a od 8.12.2009. godine je na funkciji predsednika Zadružnog saveza Srbije.

Mr Dragan Marković, Savetnik

dragan@zss.co.rs

Rođen 8. marta 1953. godine u Ljigu. Osnovnu školu završio u Belanovici, Srednju poljoprivrednu u Valjevu, Poljoprivredni fakultet u Zemunu. Postdiplomske studije završio na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, gde je i magistrirao sa tezom: „Proizvodnja stočne hrane u funkciji razvoja stočarske proizvodnje u Jugoslaviji“.
Do dolaska u Zadružni savez Srbije, četvrt veka proveo na poslovima makroekonomskih analiza i programa razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije bivše Jugoslavije i Republike Srbije. Pet godina radio u privredi na poslovima tova junadi, proizvodnji junećeg mesa bebi bif kvaliteta i izvoza junećeg mesa u zemlje članice EU.
Govori ruski jezik.
Živi u Beogradu.

U Zadružnom savezu Srbije zaposlen od 1.09.2008. godine.
Obavlja poslove savetnika za pružanja pomoći pri osnivanju zadruga.
Prati i analizira organizacione promene u zadrugama, normativnu delatnost, prati procese povezivanja zadruga sa drugim privrednim subjektima, priprema analize i informacije o stanju i položaju zadruga i zadrugarstva za organe upravljanja Zadružnog saveza Srbije. Prati rad finansijskih institucija i odnose zadruga sa njima, kreditni sistem i sva pitanja u vezi sa kreditiranjem poljoprivrede preko zadruga i zemljoradničkih gazdinstava, sredstva za investicije i tekuću reprodukciju, izučava monetarni sistem i politiku i njihove implikacije na poljoprivredu, prati zahteve zadruga za finansijskim sredstvima kod banaka i drugih finansijskih institucija i pomaže im u realizaciji, prati rad fondova iz kojih se alimentiraju sredstva za razvoj poljoprivrede i radi na uključivanju zadruga u korišćenju sredstava, radi na organizovanom prikupljanju slobodnih novčanih sredstava u seoskim sredinama, radi na formiranju finansijskih zadružnih institucija.

Ljubomir Miljković, Savetnik

 

Tehnička služba

Anđelija Fuštić, daktilograf
angie@zss.co.rs

Đina Babić, referent pisarnice i arhive
djina@zss.co.rs

_____________
* Predsednik i sekretar su izborna lica.

Deli ovaj članak