ZAKAZANA SEDNICA SKUPŠTINE ZSS

zs srbije

Beograd, 12.jun 2019.g.

Broj: 04-49

U skladu sa članovima 37 i 38 (Zakona o zadrugama Sl. Glasnik RS br 112/2015 g.) i članovima 35 i 36 Pravila ZSS, sazivam sednicu Skupštine ZSS za koju predlažem sledći:

D N E V N I R E D

1. Verifikacija mandata članova Skupštine ZSS,

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine ZSS,

3. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora ZSS za 2018.g.

4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu ZSS za 2018.g.

5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o finansijskom poslovanju ZSS za 2018.g. za izveštajem Komisije za popis

6. Razvatranje i usvajanje Programa rada ZSS za 2019.g.

7. Razmatranje i usvajanje finansijskog plana poslovanja ZSS za . 2019.g.

8. Tekuća pitanja

Sednica skupštine ZSS održaće se u (četvrtak) 20.06. 2019. g. u 12,00 sati u prostorijama ZSS, Skerlićeva 24.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

ZORAN STEPANOVIĆ

Deli ovaj članak